ޚަބަރު
ފެނަކައިގެ ކުރީގެ ވެރިންގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް

ފެނަކައިގެ ކުރީގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ފެނަކައިގެ މިހާރުގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ) ގައި މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފެނަކައިގެ މިހާރުގެ އެމްޑީ މުއާޒް މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ.

ފެނަކައިގެ މައްސަލަތަކެއް އެސްއޯއީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާވާތީ އިއްޔެ ބޭއްވި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ފެނަކައިގެ އެމްޑީ މުއާޒް ވަނީ ހާޒިރުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފަ އެވެ.

އޭސީސީއަށް މި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ވެރިންނަށް އަދަބު ދެވޭ ވަރުގެ ހެކިތަކާއެކު ކަމަށް މުއާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މިތަނުން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ފެނަކައިގެ ކުރީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ސައީދުވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މުއާޒް ވިދާޅުވީ ފެނަކައިގެ ކުރީގެ މެނޭޖްމެންޓުން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ނެތި 60 މަޝްރޫއެއް ފަށާފައިވާކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 25 މަޝްރޫއެއްގެ ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ ގޯސްކޮށްކަމުން އެ މަޝްރޫތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެސްޓިމޭޓެއް ހެދުމަކާ ނުލާ އަދި ތަކެތީގެ އަގުތައް ބެލުމެއް ނެތި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫތައް ހިމެނޭކަމަށް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ބައެއް މަޝްރޫތަކަށް މާކެޓް އަގުގެ 50 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ތަކެތި ގަނެފާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް މަޝްރޫތައް ފައްޓާފައިވަނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށްކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މުއާޒް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ފެނަކައިން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top