ޚަބަރު
އަދުރޭ އެމްޑީޕީއަށް އައު ހިސާބުތައް ޖަހައިދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެމްޑީޕީ އިތުރަށް ބައިބައިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީއެސްއެމްއިން މިއަދު ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނީ މިހާރު އެމްޑީޕީ އެެ އޮތް ހާލަތުން އަރައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ހޯސްޓް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އޭނާ ޖެއްސެވި އެއްވެސް ‘ސިޔާސީ ހިސާބެއް’ ދިމާނުވާ ފަހަރެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގުވެސް ރަނގަޅު ފައްތަރަކުން ނުދާނެ ކަމަށް އަދުރޭ ސިފަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

“އަޅުގަނޑު ސިޔާސީ ހިސާބު ޖައްސަވަނީ ވަރަށް ބަލައިގެން” އަދުރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އެއް ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އަދުރޭ ފާހަގަކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްުޔާޒް އިސްމާއީލާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް އެއްކޮށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އެ ދެބޭފުޅުންގެވެސް ދެ މަންޒިލަަކަށް ދިއުމަށް ދެ އެޖެންޑާއެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވާ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ކިބައިގައި ލީޑާޝިޕްގެ ގާބިލިއްޔަތުކަމެއް ނެތް ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައި ވެެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މައިގަނޑު ފިކުރު ތިއްބެވީ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ކަން އަދުރޭ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

“އަޅުގަނޑަކަށް މިހާރު އަސްލު އެމްޑީޕީއެއް ނުފެނޭ. އެއީ ކަންނޭނގެ ނާކާމިޔާބުވާން ދިމާވި އަސްލު ސަބަބު. އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެއީ އަސްލު އެމްޑީޕީއެއް ނޫން. އެމްޑީޕީ ހަމަ ނިކަމެއްޗޭ ދަންނަވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެކަމަކު އެމްޑީޕީ މިހާރު ބަލިކަށި”

އެއާއި ހިލާފަށް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ މީހުން އޭނާއަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވަނީ އޭނާ ވެރިކަން ބޭނުންވެގެން ނޫޅުއްވާތީ ކަމަށާއި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގައި އެއް ފިކުރެއް ގެންގުޅުއްވާތީ އެ ޕާޓީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ މޭރުމަކުން އަދުރޭ ވާހަކަދައްކަވާފައި ވެއެވެ.

“ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީވެދާނެ އަޅުގަނޑަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ފެނިގެން މިއުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ހަމައިންނޭ. ނޫން. އެއީވެސް ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް. އަޅުގަނޑާ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާ ދެމީހުންނަކީ ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ދެމީހުން. ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްދިން ރޭ ވެސް ވިދާޅުވެފައި އޮންނާނެ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދިން މީހެއް ކަމަށް

މީގެ އިތުރަށްވެސް އެމްޑީޕީއަށް މިފަހަރުގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމުން އެކަން ރައްޔިތުން ބަލައިނުގަތީމަ ކަމަށްވެސް އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިތުރަށް ބައިބައިވެދާނެ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ އަލުން އާރާސްތުވާން ޒަމާންތަކެއް ނަގާފާނެ ކަމަށް އަދުރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

17
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top