ސިނަމާލެ ބުރިޖާއެކު ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ ހައިވޭގެ ބޮކިތައް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ވަގުތީ ގޮތުން ދިއްލާލާނެ ކަަމަށް ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ސިނަ މާލެ ބުރިޖާއި އެކު ތަރައްގީކުރި މި ހައިވޭގެ ބޮކިތައް މިއަދާއި ހަމައަށް ނުދިއްލިފައިވަނީ ބޮކިތަކުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނުނިމޭތީ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ. އަދި މި ހައިވޭ އަކީ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ހައިވޭ އަކަށް ވެފައި، ހައިވޭގެ ބޮކިތައް ނުދިއްލާ ހުރުމުން އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ބޮޑު ވިއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ މި ހައިވޭގެ ބޮކިތައް ނުދިއްލާ ހުރުމަކީ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *