މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި މުހިންމު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވައިފައި ކަމެކެއެވެ. ކާބަފައިންގެ ސަގާފަތުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔަ މިކަމުގެ ރީތި މިއާދަ މިހާރު ދަނީ ފަނޑުވަމުންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ދިވެހިން މިދެކޭ ތަރަށްގީގައި މެހުމާނުންނަށް ދިން ގަދަރު ނެތިދާކަމީ ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ.
އިސްލާމީ އަހުވަންތަ ރީތި ގުޅުންތައް ހީނަރުވެދިޔަ ނުދިނުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަން މިވަނީ މަޖުބޫރުވާ ހާލަތުގައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނަށް ބަލާލިކަމުގައިވިއަސް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ރީތި އާދަތަށް ފެނިގެންދާ ރަށްތައް މަދެއްނޫނެވެ.
މިގޮތުން މަރޮށި މިއީ ށަވިޔަނި އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ނަމޫނާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ރަށެވެ.
ކުޑަ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅެމުންދާ މަރޮށްޓަކީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނާއި ގުޅުންބޮޑު ރަށެށްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މަންޒިލެކެވެ.

ރާއްޖެ އިސްލާމް ކުރުމުގައި ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރެއްވި ކަޅުއޮށް ފުންމީގެ ރިޔާ ބާއްވަން މިރަށުގައި ޖެހިކަމަށް ބުނާ ކަޑަ މިހާރު ފެންނަން ހުރީ ބިޔަ ކާނިގަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގަސްވަނީ ވަށާ ފާރުރާނާ ހިމާޔަށް ކުރެވިފައިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަޅުއޮށްފުންމި ބަނދަރު ކުރެވުނު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ސަރަހައްދަކީވެސް މަރޮށީގެ ނަމަށް ރީތިކަން ގެނުވާ ހާއްސަ ތަނެކެވެ.

ރީތި، ގެވެހި ދިރިއުޅެމެއް އުޅެމުންދާ މަަރޮށީގެ ރައްޔިތުންނަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެ ދިރިއުޅޭބައެކެވެ. ބޯވަ، ސަނދަރަ/ހަންދަ އަދި ރާކަންޏަކީ މަރޮށީގެ ރައްޔިތުންނާ ދޯޅަ ކެއުމެއް ކަމުގައިވެއެވެ. ސޫފި އާލާކުރުމަކީ މިރަށުގައި ފަށައިފާވާ ތަފާތުކަން ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ.


ވަޒީފާއާއި މަތީތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މިރަށަކީ ބިޔަ ފަޅެއް ވަށާލެވިފައިވާ ގުދުރަތީ ރީތި ކަމެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. ރީތި ގޮނޑުދޮށާއި ސާފު އަލި ނޫވިލުން ހިތްގައިމުކަން ގެނުވާ ޖަޒީރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މަރޮއްޓަކީ އަންހެނުންގެ ހީވާގި ކަމުގައިވެސް ނަމޫނާ ރަށެށްކަަަން މިއީ ފެންނަންއޮތް ހަގީގަތެކެވެ. ފަންގި ވިނުމާއި ރޯނުވެށުން ކަނބަލުންގެ ކަށީގައި ހިފައިފާވާއިރު މިކަމުން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

އަމާން މާހައުލެއްގައި ނަމޫނާ އެކުވެރި މިޒާޖެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ މަރޮށިން ފޯރުކޮށްދޭ ފުރިހަމަ މެހުމާންދާރީއަކީ ގިނަބަޔަކު ދަންނަ ހަގީގަތެކެވެ. އީދު ބަންދު ތަކުގައި ރަށުން ބޭރުން ގިނަ އަދަދަކަށް މެހުމާނުން މަރޮށްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަރޮށީގެ މަގުތަކާއި ރީތި ގޮނޑުދޮށް ފަޅުފިލުވާލަދޭ ދިނުން މަރޮށީގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ އުފަލާއި އެކުގައިކަން ފާހަގަ ކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. މިކަމުގައި ވަކިފަރާތެއް އިސްތިސްނާ ކުރުމެއްނެތެވެ.

ރީތި ނަމޫނާ ދިރިއުޅުމެއް ދެކެންބޭނުންނަމަ ދާންވީ މިފަދަ ހިތްގައިމު ރަށްރަށަށެވެ. ގުތުރަތީ ރީތިކަމާއި ދިވެހިވަންތަ ސަގާފަތާއި އެއްސަފެއްގައި މިރަށުން ލިއްބައިދޭ ފުރިހަމަ މެހުމާންދާރީއަކީ ދިވެހީންނަށް ނަމޫނާއެކެވެ.

0
0
0
0
1

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *