ޚަބަރު
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި އެވެ.

އާންމުކޮށް މަޖިލީސް ޖަލްސާ ފެށޭނީ ހެނދުނު 09:00 ޖަހާއިރު އެވެ. 9:35 ވީއިރުވެސް ޖަލްސާ ފެށޭވަރަށް މެންބަރުން ހަމަނުވުމުއާއެކު މަޖިލީސް ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ މަދުވެގެން 22 މެންބަރުންގެ ކޯރަމްއެއް ހަމަވެގެން ނެވެ.

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވުނުއިރު، ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބާއި ސުވާލުކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮޕީ ރައިޓާއި، އެއާ ގުޅޭ ހައްގުތަކުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ބިމާ ބެހޭ ބިލު ފާސް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަންކުރަން މެންބަރުންގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން 3 ކަމަކަށްވެސް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އިއްޔެ ވަނީ ޖަލްސާތައް އަލުން ފަށާފަ އެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އާ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް މަޑު ޖައްސާލުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

4
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top