ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި, ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންއަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދޭން ހުށަހެޅި ބިލް މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެފި އެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެ ބިލްގެ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވަން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އިއުލާން ކުރެއްވީ މި ބިލް ބަލައިގަތުމަށް 42 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމުންނެވެ އެވެ. ހުށަހެޅުމާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓް ދެއްވީ ފަސް މެމްބަރުން އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.