މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅޭ ގޭގެއަށް ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމްގެ މި ޒިޔާރަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް" ފާހަގަ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ. 

މީގެއިތުރުން އެމަނިކުފާނުގެ މިޒިޔާރަތުގެ ބޭނުންފުޅު ތަކުގެ ތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލު ބައްލަވައިލެއްވުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.