ދުނިޔެ
ގޫގަލްއާއި އިޒްރޭލުން ގައްޒާއާއި ދެކޮޅު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަނީ

ގޫގަލްއާއި އިޒްރޭލުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމްބަސްއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އިޒްރޭލުން ގައްޒާގައި ހިންގާ ގަތުލުއާންމަށް އެހީތެރިވުމަށް މަގުފަހިކުރުވާނެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ގޫގަލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއު ހުއްޓުވުމަށް އެމީހުން މުޒާހަރާ ކުރުމުން ގޫގަލްއިން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގައި މުޒާހަރާކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 28 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނިމްބަސްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ގޫގުލް އާއި އެމެޒޯން ގުޅިގެން 2021 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަގުސަދަކީ އިޒްރޭލު ސަރުކާރާއި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އާއި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އަދި އެހެނިހެން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި އިޒްރޭލުން ދަނީ އޭއައިގެ އެހީގައި ގައްޒާގެ އާންމުންނަށް ސީދާ އަމާޒު ކުރަމުން ނެވެ.

ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން މެރުމުގެ ނަމުގައި އިޒްރޭލުން މިހާރުވެސް ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ 34،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގޫގަލްއިން ވަނީ އެމީހުންގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ އަސްކަރިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއާތަކެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ގޫގަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފޭސްބުކް އަދި އެމެޒަންގެ މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ އެކުންފުނީގެ ވެރިން އިޒްރޭލަށް ތާއީދުކުރާތީ އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ނޫސް މަޖައްލާ، ދަ އިންޓަސެޕްޓުން 2021 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައިވާ ގޮތުން ގޫގުލް އިން އިސްޒްރޭލަށް ހުށަހަޅަމުން އަންނަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމްބަސްގެ ތެރެއިން މޫނު ދެނެގަތުމާއި އެއްޗެހި ޓްރެކް ކުރުމަށް ޑޭޓާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެކެވެ.

4
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top