ޚަބަރު
ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ކަމެއް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ގުޅާނެ ނަންބަރެއް ކައްޕި ދީފި

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގުޅާނެ ނަންބަރެއް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އިބްރާހިމް (ކައްޕި) ދެއްވައިފި އެވެ.

މިއީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ކައްޕި ވައުދުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހުވާ ކުރެވެންދެން މަޑު ނުކުރައްވާ ކައްޕި ވަނީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާފަ އެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ގުޅާނެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަކީ 9992458 އެވެ.

ކައްޕި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް އިންތިހާބު ވެފައިވަނީ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގަ އެވެ. އޭނާއާ ދެން ވާދަކޮށްފައިވަނީ މިހާރު އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ހަސަން ލަތީފާއި އެމްޑީޕީގެ އަހުމަދު ސަލީމާއި ޖޭޕީގެ އަމީން އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލެއްވި ނާއިފް ޝަކުއަތެވެ.

ކައްޕިގެ އިތުރުން ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ބައެއް އެހެން މެންބަރުންވެސް މިފަދަ ހޮޓްލައިން ނަންބަރުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މަތިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މެންބަރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތެކެވެ.

140
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top