ޚަބަރު
ރައީސް އަޒުލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ‘ނޯ’ ޖަހައިފި: ޒަރީރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަޒުލު ކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ކުރި މަސައްކަތައް ރައްޔިތުން ބޮޑުތަނުން ‘ނޯ’ ޖަހާފައިވާ ކަމަށް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހަސަން ޒަރީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެން ދަނީ ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރި ވެރިޔަކު އަޒުކު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ކަމަށް ޒަރީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް އޮތުމުން ރައީސް އަޒުލުކަން ކުރި މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން ބޮޑުތަކުން ނޯ ޖަހައިފި.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ގާބިލުކަމަށާއި ދުރު ވިސްނުމުގެ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން މިއަދު ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދައްވައިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ކާމިޔާބީ ހޯއްދެއްވީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ އެކުގައި ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަރީރު ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރާއްޖެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިވެހިން ތައްޔާރަން ތިބިކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މުއިއްޒު ހޯއްދެވީ ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއްކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުން އަދި ހުޅަނގާއި އިރުންވެސް ފަތަހަކޮށް ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ނަގާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒަރީރު އަކީ 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިހާބުވި މެންބަރެކެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ކަންކަން ހުރި ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އޭނާ ވަނީ އެމްޑީޕީން ވަކިވެފަ އެވެ. މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަތިވެރި ދާއިރާއަށް ޒަރީރު ވާދަކުރެއްވީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ. އޭނާ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ދިފާއު ކުރެއްވީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުﷲ ލުތުފީ އާއި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަހުމަދު އަސްލަމްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

14
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top