ރިޕޯޓް
ޕީއެންސީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުނީމަ، އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން މާޔޫސްވަނީތަ؟

އާދީއްތަ ދުވަހު ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީން ހޯދި ކާމިޔާބާއި ގުޅިގެން ދިވެހި މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އެ ހަބަރު އަރާފައިވާ ކަމާއި ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ނޫސްތަކުންވެސް އެވާހަކަ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާއެކު އެމަނިކުފާނާއި ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ކުރިމަތިކުރުވި “ޕްރޯ ޗައިނާ” ސުވާލަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްވީ އެއް ޖަވާބެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތަކީ “ޕްރޯ އިންޑިއާ” ނުވަތަ “ޕްރޯ ޗައިނާ” އެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަން ކުރައްވާނީ “ޕްރޯ މޯލްޑިވްސް” ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ރައީސް ޖަވާބުދެއްވާފައި ވެއެވެ. އެހެނަސް، ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން އަދިވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދީފައިވާ “ޕްރޯ ޗައިނާ”ގެ ލޭބަލް ނެއްޓޭކަަށް ނޫޅެ އެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން މި ލޭބަލް ތަށްކޮށްފައިވަނީ ނައްޓަން ފަސޭހަ ނޫން ތެރަސްފުޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަންނޭނގެ އެވެ.

‘ޕްރޯ ޗައިނާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ”، މިފަދައިން ނެވެ. އަނެއް ބައި މީޑިއާތަކުން ޕީއެންސީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ސިފަކުރަނީ “އެއީ ޗައިނާއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ”އެއް ކަމަށެވެ.  އެ ސުރުހީތަކުގެ ދަށުން ދެން އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ކުރާ ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހަށް ޕްރޯ ޗައިނާ މެންބަރުން އިންތިހާބުވުުމުން އިންޑިއާއަށް ވާނީ ކިހިނެއްބާއެވެ؟

ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ 93 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 90 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރި ޕީއެންސީއަށް 93 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 66 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިއީ މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި އަގުލަބިއްޔަތަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެކެވެ. އެހެންކަމުން، އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ ސަރުކާރުން “އެންޓި އިންޑިއާ” ފިކުރެއް ގެންގުޅޭތީ، މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ބޮޑަށް ޗައިނާއާއި އެއްކޮޅަށް ބުރަވެދާނެތީ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އެންމެ މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެކްސެސް ޗައިނާއަށް ލިބުމެވެ. އިންޑިއާއިން ތިބީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ޗައިނާއިން ވަދެ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަރަކާތްތެރިވެދާނެތީ ބޮޑު ހާސް ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެގައުުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑަކީ ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރުމަށް މުހިންމު ނާރެހެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ދުނިޔެއަށް މުހިންމު އެއްޗަކަށްވުމުން އެމެރިކާއިންވެސް ދަނީ މި ސަރަހައްދަށް ޗައިނާއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ލިބިދާނެތީ ރާއްޖެއާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގެ މުދާ އުފުލަން ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދެެކެވެ. އެހެންކަމުން “އެމެރިކާއިން ނިމިދިޔަ އަހަރުގައި މާލޭގައި އެމްބަސީއެއް ހުޅުވީ ޗައިނާގެ ސަރަހައްދީ ނުފޫޒު ފެތުރުމަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ކުރިމަތިލާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމަށް” ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. މިއީ މާލޭގައި އެމްބަސީއެެއް ހުޅުވުމުގެ އެއް ބޭނުން ކަމަށް ރޮއިޓާސްއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ދަނީ ރާއްޖެއިން ޗައިނާއާއިއެކު ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގައި ސަޮއިކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ވަރުގަދަ އިންޑިއާއިން ދެރަވާންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ބާ އެވެ؟

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ އަކީ އިންޑިއާގެ އެހީއާއި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ އަދި ސިޔާސީ ގުޅުމަށްވެސް ބުރޫ އަރާފާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިހާރު ސިޔާސީ ރީލައިންމަންޓުގެ ސަބަބުން މި އިގްތިސާދީ ގުޅުންތަކަށް އަސަރު ފޯރާފާނެ ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށްވާ އެހީތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޗައިނާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އިސްކަންދެމުންދާކަން ‘އިންޑިއާ ޓުޑޭ’ އިން ފާހަގަކުރި އެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް ރޮއިޓާސް އިން ލިޔުނު ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުންނަމަ، ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ނުފޫޒު ވަރުގަދަކުރުމަށް އިންޑިއާއާއި ޗައިނާއިން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ރުހުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނެވެ. އިންޑިއާއިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ރާއްޖެއަށް 93 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށް ‘އިންޑިއާ ޓުޑޭ’ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top