ޚަބަރު
1،780 މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލިން، އަލުން ނަގާނަން: ފެނަކަ

މިދިޔަ އަހަރު ފެނަކައިގެ ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ 1،780 މީހެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން ދޫކޮށްލާފައިވާނެ ކަމަށާއި މަޝްރޫތައް ހަމައަކަށް އެޅުމުން މުވައްޒަފުން ނަގާނެކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ފެނަކައިގެ ވެރިން ހާޒިރުކޮށް ފެނަކައިގެ އެޗްއާރް ޕޮލިސީއާއި ހިލާފަށް މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށް މުވައްޒަފުން ނަގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ ކޮމިޓީން ބުނީ މިއީ އެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފެނަކައިގެ އެމްޑީ މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފެނަކައަށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު ނުވަޔަކާ ހަމައަށް 2،105 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ފެނަކައިގައި ތިބީ 4،825 މުވައްޒަފުން ކަމަށް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުއާޒް ވިދާޅުވީ އެ މުއްދަތުގައި ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުއްޓިފައިވާ މަޝްރޫތަކަކަށް ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމަށާއި އެތަނުން 1،780 މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން އެ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ފެނަކައިގެ އެޗްއާރް ޕޮލިސީއާ ހިލާފަށް ވަކިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުއާޒް ވަނީ މަޝްރޫތައް ހަމައަކަށް އެޅޭ ވަރަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނަގާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް 20 އާ ހަމައަށް 1،529 މުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާނެކަމަށް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެއީ އެޗްއާރް ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

15
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top