ޚަބަރު
ތިނަދޫ ވޯޓު ފޮށްޓެއް އަލުން ގުނުމަށް ހުށަހެޅި، އީސީން ނިންމީ ނުގުނަން

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށްޓެއް އަލުން ގުނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ވޯޓު ފޮށި އަލުން ގުނަން ޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައި ނުވާކަމަށް އީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

ޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ އީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުالله ޝަރީފްގެ ފަރާތުންނެވެ. މި މައްސަލަ އީސީއަށް ހުށަހެޅީ އޭނާގެ މަންދޫބެއް ނެތި އެ ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނުމުންކަމަށް ޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

ޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އީސީގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވޯޓު ފޮށި ގުނަން ޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް އީސީއަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އެ ދާއިރާއަށް ހޮވިފައިވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި މުހައްމަދު އަލްސަން އަހުމަދުއެވެ. އަލްސަން 870 ވޯޓު ހޯއްދެވި އިރު ޝަރީފުއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 799 ވޯޓެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top