ޚަބަރު
“އީގޯ” ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަމާ: މީކާއިލް

އީގޯ އެއްފަރާތްކޮށް ގައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މީކާއިލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ.

މީކާއިލް ވަނީ ހުރިހާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މާޒީގައި ވީ ކަންތައްތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ހުރިހާ ފާޓީތަކުންވެސްް ޒާތީ ފިކުރުތައް ގައުމަށްޓަކައި އެއްފަރާތް ކުރުމަށް މީކާއިލް ގޮވާލެއްވި އެވެ.

“އަޅުގަނޑު އެދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށްވެސް، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށްވެސް، އަދި އެހެނިހެންވެސް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މިހާރު ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވާނެ މަޖިލީހެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ދެން ތިއްބެވި މަދު މީސްކޮޅަށްވެސް، އެކުވާށޭ،”

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މީކާއިލް ވަނީ ގާނޫނޫ އަސާސީވެސް ބަދަލުކުރެވޭނެ މެޖޯރިޓީ މިހާރުގެ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީއެންސީއަށް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ފާއިތުވީ ފަސް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވާނީ ކިހިނެއްކަމާއި ދޭތެރޭ މީކާއިލް މީކާއިލް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top