ޚަބަރު
މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމް ކުރާނަން: ސަލީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ޕީއެންސީއަށް ލިބުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ބިރެއް ނުދައްކާނެ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާލުވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީން މައިނޯރިޓީއަށް ވާހަކަދައްކާލާނެ ފުރުސަތުވެސް ދީފައިނުވާކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ވާހަކަދައްކަން އުޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަގާ މައިނޯރިޓީގައި ތިބި ހައެއްކަ މެންބަރުންނަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށްވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މެޖޯރިޓީގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް ދީގެން ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލި ކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން. މައިނޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމްކޮށްގެން، އެމީހުންވެސް ހިތްހަމަ ޖައްސައިގެން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިބުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ އާ ސަރުކާރެއް އިންތިހާބުވުމާ ގުޅިގެންވެސް މަޖިލީހުން ފެނިގެން ދިޔައީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް ނިކަމެތިކޮށް މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ އާރާ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކުރަން މަސައްކަތް ކުރިތަން ކަމަށެވެ.

މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް މަޖިލީހުން އުނދަގުލާ ޖެއްސުންކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ނަފްސާނީ ކުރުމަށް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިހާރު އެނގިގެން މި ދިޔައީ އާރާ ބާރަކީ އެއްވެސް ބަޔެއްގެ އަތުގައި އަބަދު އޮންނާނެ އެއްޗެއް ނޫންކަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބިފަ އެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 12 ގޮނޑި އެވެ. އިދިކޮޅުން ދެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތާއިދާއެކު ކުރިމަތިލި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ގޮނޑިއެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top