ޚަބަރު
ބޮންޑޭ އެދެނީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުވުމަށް

އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ބޮންޑޭ މިގޮތަށް ގޮވައިލެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ.

މި ހަފްތާގައި ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިހާބުން ބަލިވި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްކުރައްވާ ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނީ ރާއްޖެއަކަށް ސިޔާސީ ކަންކަމާއިގެން ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮންޑޭ ވަނީ އޮމްބަޑްސްޕާސަންގައި ހުރި މުހިންމު މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފަ އެވެ.

“ވެންޓިލޭޓަރުތަކުންވެސް ވައްކަން ކުރީ. ނޭވާހޮޅިންވެސް ވައްކަންކުރީ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންނެއް ބޭނުންނުވާނެ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ބަގާވާތެއް ކުރަން ރައްޔިތުން އެނިންމި ގޮތަށް ފުރުސަތު ދޭކަށެއް. މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރިން. އެކަމަކު އެކަމަށް ހުރަސްއެޅީ. އެ އޮތީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު، 1953 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިމާވި މަރުތަކާއި މީހުންގެ މުދަލާއި ނުހައްގުން ރޭވިފައިވާ އަނިޔާތަކާއި މިހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތީގައި ހުރި އޮފީހުން، އޮމްބަޑްސްޕާސަން އޮފީހުން ނިމުނުއިރު އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަގަށްނަގައިގެން ގެންގޮސްފި. ކޮން  ބައެެއްތޯ؟”

މިއާއިއެކު ބޮންޑޭ ވަނީ މިހާރު އެމްޑީޕީގައި ތިއްބެވި އިސް ފަރާތްތަކުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. ޕާޓީއެކޭ ކިޔައިގެން ގޭންގެއް ހިންގާ ގޮތަށް ޕާޓީ ހިންގުމުން ޕާޓީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނު ކަން ބޮންޑޭ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިފަހަރު ބޭއްވި މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ޖުމްލަ 12 ގޮނޑި އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top