ޚަބަރު
އާ މެންބަރުން ހުވާ ކުރަންދެން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލަން އެދިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ފަހު އަލަށް ހޮވުނު މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މަޑު ޖައްސާލަން ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އެދިއްޖެ އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އާ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް މަޑު ޖައްސާލުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތް 10 އިންސައްތަ މެންބަރުންވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާ މަޖިލިސް ފެށުމާ ހަމައަށް، މިހާރު ހިނގާ މަޖިލީހުން ކަންކަން ނިންމުން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހޭ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުރު ހަމަވަންދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން އެއީ އެހާ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބިފަ އެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 12 ގޮނޑި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

24
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top