ދުނިޔެ
7 އޮކްޓޫބަރާއި ގުޅިގެން މޮސާޑްގެ މަތީ ވެރިޔާ އިސްތިއުފާ ދީފި

އިޒްރޭލުގެ އިންޓެލިޖެންސްް އެޖެންސީ، މޮސާޑުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހަރޮން ހަލިވާ 38، މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

ހަލިވާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނީ 7 އޮކްޓޫބަރުގައި ހަމާސްއިން އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާ، ދުރާލާ ދެނެގަންނަން ފެއިލްވުމާއި ގުޅިގެނެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން އިޒްރޭލު އަސްކަރިއްޔާގެ އެތައް އިސްވެރިންނެއް ވަނީ ތާރީހުގައިވެސް މިހާތަނަށް އިޒްރޭލަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ ނުހުއްޓުވުނީ އެމީހުންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

“އަހަރެންގެ ކޮމާންޑުގެ ދަށުގައި އޮތް އިންޓެލިޖެންސް ޑިވިޝަނުން އަހަރެންނާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަށް ފުރިހަމައެއް ނުވި. އޭގެ ފަހުން އެ ކަޅު ދުވަސް އަހަރެންނާއިއެކު ގެންދިޔައީ،” އަސްކަރިއްޔާއިން އާންމުކުރި އިސްތިއުފާ ސިޓީއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭނާ މަގާމުގައި ދެމިހުންނާނީ އެމަގާމަށް އެހެން މީހަކު އައްޔަންވުމާއި ހަމައަށް ކަމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފައި ވެ އެވެ. އިޒްރޭލުގެ މީޑިއާތަކާއި ކޮމެންޓޭޓަރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ގައްޒާގައި ކުރިއަށްދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ނިމުމުން އަސްކަރިއްޔާގެ އިތުރު މީހުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދޭނެ އެވެ.

މިއާ ހިލާފަށް އޮކްޓޯބަރު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ މިހާތަނަށް ބަލައިނުގަންނަ ނަމަވެސް، ސާވޭތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ގިނަ މީހުން އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ދިފާއު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top