ޚަބަރު
މުލީ އެއާޕޯޓް ޓާމިނަލްގެ 90 އިންސައްތަ ނިމިފައި
މުލި އެއާޕޯޓް. -- ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

މ. މުލީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓާމިނަލްގެ 90 އިންސައްތަ މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށް މުލީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝާކިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝާކިފް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޕީއެސްއެމް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ޝާކިފް ވިދާޅުވީ އެއާފޯޓް މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓު ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ މުލީގައި މިހާރު ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު އަދި ބިޔަ މަޝްރޫއު ކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ރަންވޭގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި އެހެންނަމަވެސް ރަންވޭގެ ދެ ފަރާތުން ހިއްކަންޖެހޭ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުން އެދަނީ. އެހެންވީމަ ކުރިއަށް އޮތް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރަށުން އެއާޕޯޓްގެ ހިދުމަތްވެސް ލިބިގެން ދާނެ

މުއްޔަކީ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަށް ވުމާއެކު އެކި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން އިތުރުކަމަށް ޝާކިފް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމުން ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

މުލަކަ އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެއާޕޯޓެއް ނެތް މަދު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަތޮޅަކަށް ވާއިރު މި އަތޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީވެގެން ދިއުމަކީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 30 އަހަރު ކުރިއްސުރެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދިޔަ އުންމީދެއް ކަމަށްވެސް ޝާކިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޢަމަލީ ގޮތުން މުލީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު އެވެ.

މި މަޝްރޫގެ ދަށުން މުލީ އެއާޕޯޓުގައި 1200 ދިގު، 30 ފޫޓު ފުޅާ ރަންވޭއެއް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ޓެކްސީވޭއާއި އޭޕްރަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top