ޚަބަރު
އިދިކޮޅަށް ރައީސް ދެއްވީ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދައުވަތު
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މިހާރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު ސަރުކާރާ އެކުގައި އިހުލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

އިންތިހާބުން ސަރުކާރަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މިހާރު އެދެނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ދޫކޮށްލާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިހާރު ދެން ހިޔާލު ތަފާތުވުން ދޫކޮށްލައްވާ. އިންތިހާބު މި ނިމުނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކީގަ އުފަލާއެކީގަ ގޮވާލަން ހުރިހާ ސިޔާސީ ވެރިންނަށްވެސް ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެސް ހިންގަވާށޭ ކުރިއަށް ދާން.

މި ގައުމަކީ ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ގައުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ވަނީ ހުރިހާ އެންމެން އެކުވެރިކަމާއެކު އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން އެކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެދޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އުފާވެރިކަން ލިބޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ހަމަހަމަ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މިއީ ރައީސް މުއިއްޒު އަބަދުވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅެކެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ވިޔަސް އެ މީހަކީ މުހިންމު ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ ވިސްނުން ހުރި ގޮތަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގައި ވަނީ ލޯތްބާއި ގަދަރުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ މެންބަރުންވެސް ގައުމުގެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދައުވަތު ދެއްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top