ޚަބަރު
އިމްރާނާއި އަލީ ޒާހިރަށް ހިތި ނަތީޖާއެއް!

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުالله އާއި ކުރީގެ ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އިފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ އެވެ.

ެއިއްޔެ ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އިމްރާން ވާދަކުރެއްވީ މަކުނުދޫ ދާއިރާ އަށެވެ. އިމްރާނާއިއެކު އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ (އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި) އަދި އާދަމް ޝަފީގް (ޕީއެންސީ ޓިކެޓްގައި) ވާދަކުރެއްވި އެވެ.

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުގައި އާދަމް ޝަފީގަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1223 ވޯޓު (%44.17)، މެންބަރު ރާއީއަށް 725 ވޯޓު (%26.18) ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު އިމްރާނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 821 ( 29.65) ވޯޓެވެ. 

ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް ޒާހިރަށް 339 ވޯޓު (%38)، އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އަލީ ޒާހިރަށް 287 ވޯޓު (%32)، އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ހުސައިން ޒައިދުލް އާރިފަށް 179 ވޯޓު (%20) ލިބިވަޑައިގަތްއިރު ޝުޖާއު އަލީއަށް 102 ވޯޓު (%11) ލިބިވަޑައިގަތް ކަމަށް އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާފައި ވެއެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވީ 4 ކެންޑިޑޭޓުން ނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.

13
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top