ޚަބަރު
މިއީ މުޖުތަމައުއާއި އިތުރަށް ގާތްވާންވީ ވަގުތުކޮޅެއް: ފައްޔާޒް
ފޮޓޯ: ވޮއިސް. އެމްވީ

މިވަގުތުކޮޅަކީ އެމްޑީޕީން މުޖުތަމައުއާއި އިތުރަށް ގާތްވާންވީ ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފައްޔާޒް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިއްޔެގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލީ ނާކާމިޔާބީއާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބީ މެންބަރުންނަށް މަރުހަބާ، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެމްޕޭންތަކުގައި ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރެއް. މިއަދުގެ ނަތީޖާ މާޔޫސް ކުރުވަނިވި ނަމަވެސް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމް އަލުން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އަޅުގަނޑުމެން މުޖުތަމައުތައާއި އިތުރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ ވަގުތުކޮޅެއް

ހަމައެހެންމެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ޕީއެންސީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަށް ފައްޔާޒް ވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތައްޔާރަށް ތިބޭނީ ސަރުކާރާއެކު ޑިމޮކްރެސީގެ ސިފަތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށާއި ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމްޑީޕީންވެސް ވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އެބަޔާނުގައި ވަނީ މިއިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފަ އެވެ.

މި ބަޔާނުގައި އެމްޑީޕީން ވަނީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނަގަހައްޓައި, ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބައަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ފަށައިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނައިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަޖިލީހަކަށް ވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޒިންމާއަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުން ކަމުގައިވާއިރު, އިއްޔެގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

“ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށާއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން” އެމްޑީޕީން އިއްޔެރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

29
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top