ޚަބަރު
ފައްޔާޒާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ދެ އިންތިހާބުގައި ހުތުރު ބައްޔެއް

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލާއެކު ބޭއްވުނު ބޮޑު ދެ އިްނތިހާބުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބާއެކު އޭނާގެ އިސްތިއުފާއަށް ޕާޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ދޮށީ ޕާޓީ އެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީވެސްމެ އެވެ. ނަމަވެސް ނިމުނު ބޮޑު ދެ އިންތިހާބުގައިވެސް އެ ޕާޓީއަށް ވަނީ ބޮޑު ނާކާމިޔާބަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕާޓީ ވެރިކަމުގައި އޮވެ ބޮޑު ބައްޔަކުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އިއްޔެ ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައިވެސް އެމްޑީޕީ ވަނީ ހުތުރު ބައްޔަކުން ބަލިވެފަ އެވެ.

އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެމްޑީޕީން ވާދަކުރި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޕާޓީއަށް ކިރިޔާ ކަށަވަރުވެފައިވަނީ 12 ވަރަކަށް ގޮނޑި އެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމާއި، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު ސަލީމްގެ އިތުރުން ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރުންނާއި، ނައިބް ލީޑަރުންވެސް އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެވެ.

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިިތްހަމަނުޖެހި ފައްޔާޒް އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ އޭނާ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ކަމާއި ހަވާލުވުމާއެކު، ޕާޓީގެ އަސާސްތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން މީގެކރުިން އިންތިހާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީން މެނިފެސްޓޯތައް ތައްޔާރުކޮށް، މެނިފެސްޓޯއަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް، ފައްޔާޒް ޕާޓީއާ ހަވާލުވިފަހުން ޕާޓީން މުޅިންވެސް ކުރަނީ އެންޓި ކެމްޕޭންގެ މަސައްކަތްކަމަށް މެމްބަރުން ބުނެ އެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ފާހަގަކުރީ އެޖެންޑާ19 ފަދަ ޕާޓީން ކާމިޔާބުުކަމާއެކު ހިންގި ކެމްޕޭންތަކެވެ.

ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހުރިނަމަވެސް، ފައްޔާޒު ވަނީ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top