ދުނިޔެ
ހީނަރުވީ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އީރާންގެ ރައީސް ޕާކިސްތާނަށް

ޕާކިސްތާނާއިއެކު ހީނަރުވަމުން އަންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

އީރާނުގެ ރައީސް ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދަށް ވަޑައިގަތީ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރައީސީ ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަތީ ޕާކިސްތާނާއި އީރާނު އަސްކަރިއްޔާއާއި ދެމެދު ހިނގި ކުޑަވަރެއްގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ފަހު އެވެ.

“އީރާނުގެ ރައީސްއާއިއެކު އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފުދެއް ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގެންނެވި” ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ގްރޫޕްގައި އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ކެބިނެޓްގެ އެހެން މެމްބަރުންނާއި އިސް އޮފިޝަލުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ 8 އަހަރަށްފަހު އީރާނުގެ ރައީސަކު ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެވެ.

ރައިސީ ބޮޑުވަޒީރު ޝެހްބާޒް ޝަރީފާއި އެހެން އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން ލާހޯރާއި ކަރާޗީއަށް
ރައިސީ ވަޑައިގަތުމަށް އަޅާފައިވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްއާބާދުގެ ބޮޑެތި ހައިވޭތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ ކަރާޗީގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި އީރާނާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މީގެ ކުރީގައިވެސް މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޕާކިސްތާނުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި އެމެރިކާއާއި ހާރިޖީ ގުޅުން ބާއްވާތީ އީރާނަށް އެކަން ކަމުގޮސްފައި ނުވެއެވެ.

މިދެގައުމުގެ ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް އެއްބަސްވުމަކީ އީރާނުގެ ސައުތު ފާސް ގޭސް ފީލްޑުން ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ބަލޫޗިސްތާނާއި ސިންދު ޕްރޮވިންސްތަކަށް ގޭސް ޕައިފް އެޅުމަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި ގޭސް ސަޕްލައި ޑީލެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށްވެސް މި ދެ ގައުމުން އެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައި ނުވެ އެވެ.

ޕާކިސްތާނަށް ގޭހުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބޭނުންތެރިކަމެއް އޮތް ނަމަވެސް، އެމެރިކާއިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ބިރުވެރިކަން ފާހަގަކޮށް، ޕާކިސްތާނުން އީރާނާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަސްޖެހިފައި ވެއެވެ. އެމެރިކާއިން ވަނީ އެ މަޝްރޫއަށް ތާއީދުނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ، ޕާކިސްތާނާއި ދޭތެރޭ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ޕާކިސްތާނުން ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އީރާނާއި ޕާކިސްތާނާއި ދެމެދު އަޅާ ހޮޅޫގެ 80 ކިލޯމީޓަރުގެ ބައެއް ހަދަން އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top