ޚަބަރު
ބޮޑު ބައްޔަކުން ބަލިވެ، ޔާމީނާއި ނަޝީދަށް އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ނުލިބުނު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާއިރު އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބެއް ލިބިފައި ވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް މިހާތަނަށް އައިއިރު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ލިބިފައި ނުވުމެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ވާދަކުރެއްވިނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވޭ ގޮތް ވެފަ އެއް ނުވެ އެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރިކޮށް މިހާރު ފެންނަ އީވާ އަބްދުﷲ، އަލީ އާޒިމް، ހަސަން ލަތީފް، އިމްތިޔާފް ފަހުމީ ފަދަ މެމްބަރުން ވަނީ މި އިންތިހާބުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބަކާއި ކުރިމަތިލައްވަންޖެހިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އޭގެއިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތާއީދާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވިިނަމަވެސް، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންވެސް ވަނީ ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ނާކާމިޔާބާއި ކުރިމަތިލައްވަންޖެހިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާއަށް ދައްކާގޮތުން ސަރުކާރުން 73 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ވާދަވެރި އެމްޑީޕީ އަށް ލިބިފައި ވަނީ އެންމެ 10 ގޮނޑި އެވެ. އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 8 ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ ގޮނޑި ކަށަވަރު ކުރައްވާފަ އެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރިއިރު، އެމްޑީޕީން ވާދަކުރީ 87 ދާއިރާއަކަށެވެ. އަދި، އަމިއްލަ 130 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ 10 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ 39 ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރިއެވެ.

52
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top