ޚަބަރު
އަދުން ހުސެއިން ބަލިކޮށް، އިންމު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމާއި ވާދަކޮށް، އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓް ހުސެއިން އިމްރާން ލަތީފް (އިންމު) ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު އިއުލާންކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އަދުން ހުސެއިންގެ މައްޗަށް، އިންމު ކާމިޔާބު ހޯދައިފައިވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.

އަދުން ހުސެއިންނަކީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް އެވެ. އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުވެސްމެ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އަދުން ހުސެއިންއަކީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ނުފޫޒް ގަދަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އެ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހް އެވެ. އޭނާ ވަނީ މި އަހަރު ބޭއްވުނު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އިންތިހާބުގައިވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ އިންތިހާބުގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިލައްވައްޖެހިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެ ދާއިރާއިން އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އެވެ.

7
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top