ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރެވޭގޮތަށް ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގައިި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 4 ވަޒީރަކަށް ރުހުން ނުދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 1:30 އަށެވެ. މީގެ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްކުރިން ނިންމާލި، އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ނިންމީ 4 ވަޒީރަކަށް ރުހުން ނުދިނުމަށެވެ.

ރުހުން ނުދިނުމަށް ނިންމި 4 ވަޒީރުންނަކީ:
  • މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް، މުހައްމަދު ސައީދު
  • އެޓަރނީ ޖެނެރަލް، އަހުމަދު އުޝާމް
  • މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
  • މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހުމަދު

ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމައިފި

1
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *