ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަށްވަނަ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ޖުމްހޫރީމައިދާނުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސުންނާއި، އެކި ގޮތްގޮތަށް ދިވެހި ޤައުމަށް ހިދުމަތްކޮއްދެއްވި ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ޖުމްލަ 46 ޤައުމަކުން ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

1
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *