ހުވާކުރެއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލެއްވުން ޑރ މުއިއްޒު ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ހުސެން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ)

އިންތިގާލީ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އަދި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބުދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) އާއި މަޖިލީސް ރައީސް އަސްލަމް

ޑރ މުއިއްޒު އާއި ސެމްބެ އަދި އައު ސަރުކާރު ބައެއް ވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި

ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ޑރ. މުއިއްޒު

ޑރ މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ކަމަށް ބެލެވޭ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް އަދި މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު)

މަޖިލިސް ރައީސް އަސްލަމް އަދި އައު ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހަލީލް

ޑރ މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލެއްވުން

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *