ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް | ފޮޓޮ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފާސްކޮށް، ގަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އަހަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިއަދު ލަހުން މަޖިލީސް ފެށުނު ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން ވަނީ މަޖިލީހުގައި ނިޒާމާއި ބެހޭ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސްކޮށް ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އަދި 14:15 ގައި މި ގަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ނިންމަވާ ޖަލްސާ ވަނީ މެދު ކަނޑާލާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނޒިާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އާންމު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *