ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް | ފޮޓޮ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 30 ގެ ކުރިން ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި  ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރު، ހުޅުދޫދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ.

އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގެ ވޯޓާއި ހަމައަށް އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމުގެބަދަލުގައި ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ޖެހިފައިވަނީ އެހެން މަގްސަދުތަކެއް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަންތައްތއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އެކަމަށް އެއްވެސް ވޯޓެއް ދެވޭތަންވެސް ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު  ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ވޯޓެއް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް ކޯލިޝަން ހެދުމަކާއި ނުލާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެއްބުރުން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓުކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައި ކޯލިޝަން ހެދުމާއި އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން އެއް ޕާޓީ އަނެއް ޕާޓީއާއިއެއްބަސްވުންތައް ހެދުމާއި ވެރިކަމުގެ ދައުރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ހިލާފު އުފެދި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކާއި ގައުމަށްގެންނަން ޖެހޭ ތަރައްޤީއާއި ދިމިގްރާތީ ނިޒާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައިސްފައިނުވާ ކަމަށް އިލްޔާސްގެ ގަރާރުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.   

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *