ފަރސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖް 2023 ގައި ބައިވެރިވާ ހިރާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފަރސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖް 2023 ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ފަރސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖގައި ބައިވެރިވާ ހިރާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އިންނަވައިގެން ވޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން މެދުވެރިކޮށެވެ.

ފަރސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖް 2023 ގައި ބައިވެރިވާ ހިރާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފަރސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖް 2023 ގައި ބައިވެރިވާ ހިރާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފަރސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖް 2023 ގައި ބައިވެރިވާ ހިރާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފަރސްޓް ގްލޯބަލް ޗެލެންޖް 2023 ގައި ބައިވެރިވާ ހިރާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *