ގާދިއްފުށި

ތ. ގާދިއްފުށީގައި މި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފެނަކައިގެ އައު އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދުމާއި އަޑުން އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ހުރި ޒަމާންވީ އިންޖީނުގޭގެ ބަދަލުގައި ފެނަކައިގެ އައު އޮފީހެއް އިމާރާތްކޮށްފައި މިވަނީ ބާ އިންޖީނުގެއަށް 21 އަހަރުވީ ފަހުންނެވެ.

ކުރިން ހުރި އިންޖީނުގެ އާއި އޮފީހަކީ 21 ފޫޓް 10.8 ފޫޓުގެ އިމާރާތެކެވެ. އަލަށް ގާދިއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރި ފެނަކަ އޮފީހަކީ 19.3 ފޫޓު 33 ފޫޓު ބޮޑު މިނުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.

30 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ މި އޮފީސް އިމާރާތުގައި ހިމެނެނީ ރިސެޕްޝަން، ލޮބީ، މެނޭޖަރ ރޫމް، ޕޭންޓްރީ، ފާހާނާ، މީޓިންގ ރޫމް، ގެސްޓްރޫމް، ސްޓޯރެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *