ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ" ކެންޕޭނުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފައްޓަވާދެއްވައިފިއެވެ. ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރާކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑިގެންނެވިއެވެ.

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓަށް ނައިބު ރައީސް ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގެންނެވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓް ފައްޓަވާދެއްވުމުގެ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔެ މަގޭ - ސާފު ހުޅުމާލެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *