ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދަށް މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ފުރާލިއެވެ. ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ނަމާދުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަމީރުއަހުމަދު މަގު: އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދު

އަމީރު އަހުމަދު މަގު: އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދު

އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރައްދު

އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން


ސޯސަން މަގު: އިބްރާހިމީ މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

މަޖީދީ މަގު: އިބްރާހިމީ މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

އަލިކިލެގެފާނުމަގު: މަސްޖިދުއް ސަލާހުއްދީން

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު: ސަލްމާން މިސްކިތް ސަރަހައްދު

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު: ސަލްމާން މިސްކިތް ސަރަހައްދު

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު: ސަލްމާން މިސްކިތް ސަރަހައްދު

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *