ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް 11 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވެ އެވެ. މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަގާމަށް އައްޔަންކުރާނީ އެންމެ ބޭފުޅެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތައް

 1. އުއްމުކުލްޡޫމް އަބޫބަކުރު /  ރަނައުރާގެ، ބ.ހިތާދޫ
 2. ލިއުޝާދު ޢަބްދުއްސައްތާރު / ހިޔާ، ހދ.ނޮޅިވަރަން
 3. ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ / ނާރެސް، ގދ.ފިޔޯރީ
 4. މުޙައްމަދު މިންހާޖް / ހިރިލަންދޫގެ، ސ.ފޭދޫ
 5. ފާޠިމަތު ނަބާހާ / ޝާދީވިލާ، ގދ.ފިޔޯރީ
 6. ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ / މާލެގަން، ފެނާތުރު، ޏ.ފުވައްމުލައް
 7. ޢާއިޝަތު ނިހާ / މޫން ޕްލާޒާ، ހދ.ވައިކަރަދޫ
 8. ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްހަކީމް /  އާކުރި، ގއ.ނިލަންދޫ
 9. ފާޠިމަތު ސަޢީދު / ގެދަރުގެ، ސ.ފޭދޫ
 10. ޙަސަން ޝަމާމް / ކޮށިތެރޭގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ
 11. އަހްމަދު ނައުފަލް / ޝިފާނާވިލާ، ކ.މާލެ
 12. ޢަލީ ނަޞީރު / ގާރޑެނިޔާވިލާ، ބ. ކިހާދޫ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއެއްގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 30،000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ލިވިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 15،000 ރުފިޔާއާއި ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 3،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *