އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

އަމީނީމަގުގެ ތާރު އަޅާފައިވާ ސެގްމަންޓުތަކުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ސެގްމަންޓް 4 ގައި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ސެގްމަންޓް 5 ގައި މިވަގުތު ކުރަމުންދަނީ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް.

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *