ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވައި، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއިން ކުރި މުޒާހަރާ ފޮޓޯ: ޖަޒީރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވައި، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއިން ކުރި މުޒާހަރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވައި، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއިން ކުރި މުޒާހަރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވައި، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއިން ކުރި މުޒާހަރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވައި، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީއިން ކުރި މުޒާހަރާ

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *