ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިސްރަށްވެހިންގެ ބިލާއިއެކު މަޖިލީހުގެ މިދައުރަށް 23 ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ 23 ބިލެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފައިވާ  ކަމަށެވެ.

 • ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ޖުޑިޝަލް ސާވިސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތައް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިއްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ގޭންގު ކުއްތައް މަނާ ކުރުމާބެހޭ ގާނޫނަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުުގެ ބިލު
 • މަނީލޯންޑަރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންހާބުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ހައްޖާއި އުމްރާގެ ބިލު
 • ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • އިސް ރަށްވެހިންގެ ބިލު
 • ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ބިލު
 • އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްގެ ބިލު
 • މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން އޮތޯރިޓީގެ ބިލު
 • އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި ދިނުމުގެ ބިލު
 • ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލު ތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 • ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނީ އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއް ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ހުޅުވުމައްޓަކައި މާދަމާ ބާއްވާ ޖަލްސާވެސް ފެށޭނީ ހެނދުނު 9:00 ގައި ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *