ކްރިމިނަލް ކޯޓު-- ފޮޓޯ: ވަން އޮންލައިން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެ ޤާޟީއަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކުރުމުން 10 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  ޤާޟީކަމުގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ހޯދަން ކޮސްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 10 ޖެނުއަރީ އަށް  ހަމަވެފައިވާއިރު، އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ:

1. މުޙައްމަދު އިޙްސާން / ނޫރުވާދީ, ކ.ތުލުސްދޫ

2. މުޙައްމަދު ސަމީރު / ހިތްވަރު, ރ.އިނގުރައިދޫ

3. އަޙްމަދު ރިފްޝާން / ކަޝްމީރުގެ, ސ. ފޭދޫ

4. އިބްރާހީމް އިޙްސާން / އެށެވެލި, ސ.މަރަދޫ

5. އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު / ރަނައުރާގެ, ބ. ހިތާދޫ

6. ރަފީއުއްދީން އަހްމަދު / ސްނޯޑްރޮޕް, ސ. ހިތަދޫ

7. އަޙްމަދު އާދަމް / އެތުމާގެ, ގއ.ގެމަނަފުށި

8. ޙުސައިން ސާލިމް / އާރު, ހއ.މާރަންދޫ

9. ސިޔާމާ މުޙައްމަދު / މާލެ ދަފްތަރު ރސ 13194

10. އިބްރާހީމް ޛިހުނީ / ބިއްލޫރިޖެހިގެ, ގއ.ނިލަންދޫ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް އަސާސީ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތަކާއި އެކު މަހެއްގެ މައްޗަށް 48300 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސާއި، ފޯނު އެލަވަންސްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *