އެންގޯލާގެގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް. ގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 10 ވަނަ ސަމިޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުالله ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ -

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން، ކެރީބިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސްޓޭޓްސް (އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް.) ގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެއްގޮތް ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުالله ޝާހިދު (ނ.ޢ.ޢ.ވ) ދެއްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މި ޔަޤީންކަން ދެއްވީ އިއްޔެ އެންގޯލާގެ ލުއާންޑާގައި ކުރިއަށްދިޔަ (އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް.) ގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 10 ވަނަ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވި ޤައުމީ ބަޔާނުގައެވެ. މި ސަމިޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުالله ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުالله ޝާހިދު ދެއްވި ޤައުމީ ބަޔާނުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުން ދުރުގައި އޮތް ނަމަވެސް ރާއްޖެ އާއި އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް. ގެ މެންބަރު އެހެން ޤައުމުތައް އަބަދުވެސް ގުޅިފައިވަނީ އެއްގޮތް އަސާސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މިގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާ ޚިއްޞާކޮށް، އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަޤިންކަން އަރުވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެއަށް ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުމަށާއި، އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވިކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް. ގެ މެންބަރު ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ވީ އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ހުރިހާ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. (ތީމް) މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ބާއްވާ އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް. ގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދިޔައީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 6 ން އިއްޔެ އާއި ހަމައަކަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *