ލަންދޫ މާބަދިގެ ސަރަހައްދު ސައިޓް މިއުޒިއަމެއް ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ގެދޮރު ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުން

ނ.ލަންދޫ މާބަދިގެ ސަރަޙައްދު ސައިޓް މިއުޒިއަމްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފޭސް 1 ގެ މަސައްކަތް ގެދޮރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ލަންދޫ މާބަދިގެ ސަރަހައްދު ސައިޓް މިއުޒިއަމެއް ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  ގެދޮރު ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން  ސޮއި ކުރެއްވީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތޯރިގެވެ. 

މި މަޝްރޫއަކީ -/4,998,541.40 ރުފިޔާ ހޭދަވާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ އިންޑިޔާގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގްރާންޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *