ނެންސީ ޕިލޯސީ އާއި ހަކީމް ޖެފްރީސް

އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ރައީސާ ނެންސީ ޕިލޯސީއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 އަހަރެއްހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިސް މެންބަރެއްގެ ދައުރު އަދާކުރެއްވި ސިޔާސީ ވެރިއެކެވެ.

ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސްގެ ރައީސާގެ މަގާމުން ޕިލޯސީ ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމަކީި އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އާ ޒަމާނެއްގެ ފެށުމެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ނެންސީ ޕިލޯސީ އަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީހުގައި މުހިންމު އަދި ތާރީހީ ޤާނޫނުތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވާ އަދި ބައެއް ފަހަރު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މާޔޫސްކަންވެސް ގެނުވި ރައީސެކެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު މައިނޯރިޓީ ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ލީޑަރެކެވެ.
ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ޕިލޯސީގެ މަގާމާއި ހަވާލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ނިއުޔޯކް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  ޖެފްރީސްއެވެ. ޖެފްރީސް އަދާކުރައްވާނީ އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސްގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ކަމެވެ.
ޖެފްރީސް އަކީ އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި ފަސްވަނަ ދައުރު އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ މެންބަރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓިވްސްގެ ފަސްވަނައަށް އެންމެ މަތީ ރޭންކްގެ މެންބަރެކެވެ.
އޭނާއަކީ ކަޅުނަސްލުގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާއިރު އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ޖެފްރީސް އަތުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ވެގެންދާނީ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް (ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ) ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައީސް އަށެވެ.
ޖެފްރީސް އަކީ އިޖްތިމާއީ އިގްތިސާދީ އިންސާފަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާ އާންމުންނާ ގުޅޭ މެންބަރެކެވެ.
ޖެފްރީސް އަށް ތިރި ގޭގެ ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ޕިލޯސީ ހުންނަވާނީ އޭނާއާއި އެކުގައި ކަމަށް ނުވަތަ ޕިލޯސީގެ ނުފޫޒު އެމާގަށް އަދިވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކެވެއެވެ.

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *