އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެޖެންޓުންނަށް ހާއްސަ ޕެއިންޓެއް އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މިއީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ތިބި އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެޖެންޓުންނަށް ހާއްސަ ޕެއިންޓެއް ކަމަށެވެ.

"ނިޕޯން މެޓެކްސް" ރޭންޖުގެ މިޕެއިންޓް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ އެސްޓީއޯ ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޞިލް ހުސެން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދް އާއި ނިޕޮން ޕެއިންޓް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓްސްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ހެންރީ އެންގް އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބުމުގެ އިތުރުން، ނިޕޯންގެ މިކުލަ އެހެން ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ތަފާތުވާ އެއް ސަބަބަކީ މި ކުލަ ލިބެންހުންނާނީ 7 ލީޓަރު އަދި 20 ލީޓަރު ޕެކިންގްގައި ކަމަށެވެ.

އެހެން ނިޕޮން ޕެއިންޓް ކުލަތައް ފަދައިން މި ކުލައަކީ މިކްސް ކުރަންނުޖެހޭ، ވަގުތުން ބޭނުންކޮށްލެވޭނެ ކުލައެއް ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެންކަމުން ކުލަލުމަށް ފަސޭހަވެ މަސައްކަތައް ހޭދަވާ ވަގުތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ. ނިޕޮން ޕެއިންޓް މެޓެކްސްގެ ޕެއިންޓްތަކަކީ ސިމެންޓީ، ކޮންކްރީޓް، ސީލިންގ، ޕްލަސްޓަރ ވޯލް ފަދަ ތަންތަކުނައި ފަސޭހައިން ލެވޭ މެޓް ފިނިޝްއެއް ހުންނަ ޕެއިންޓްއެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން މެޓެކްސްއަކީ ވޯޓަރ-ބޭސްޑް، އެއްވެސް ލީޑް އަދި މަރކިއުރީ އެއް ނުލާ އުފައްދަފައިވާ ޕެއިންޓްއެކެވެ.

މެޓެކްސް ކުލަތަކުގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއިން މިފަހަރު ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ "ޝޭޑްސް އޮފް ވައިޓް" ގެ ކުލަތަކެކެވެ.

1955 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ނިޕޮން ޕެއިންޓް ކުންފުންޏަކީ އެކި ބޭނުންތަކަށް، އެކި ކޮލިޓީގެ ކުލަތައް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ދުނިޔޭގައި ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދީފައިވަނީ ކޮންމެ ބޭނުމަކަށްވެސް ކޮލިޓީ ކުލަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އުފެއްދުންތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.