މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލައި ނިންމައިފި އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް މޮނިޓަރކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަތީ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނުގެ ބިލެއް އެކުލަވާލާ މިބިލު 16 މެއި 2021 ދުވަހު ދިވެރިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު ނަމުގައި ފާސްވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފަ އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީ މި ޤާނޫނު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި ގުޅިގެން މި ޤާނޫނު 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ބާބުތަކުގައި އެކިއެކި ޚާއްޞަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ ގަވާއިދުތައް އެޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 20 ގަވާއިދެއް 16 މެއި 2022 އާ ހަމައަށް އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނސިްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަކީ:

1. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
2. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
3. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
4. ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
5. ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލު
6. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
7. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރްއާން ޕެނަލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
8. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު
9. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
10. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
11. ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގަވާއިދު
12. "ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ސަރޓިފިކޭޝަން" ގެ ގަވާއިދު
13. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ނަންތައް ކިޔުމުގެ ގަވާއިދު
14. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
15. އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކުގެ ގަވާއިދު
16. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
17. ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގަވާއިދު
18. ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް ގަވާއިދު
19. އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ގަވާއިދު
20. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު މާހިރުންނާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ވަނީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހޯދާފަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާއިރު ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ގަވާއިދުތައް މުރާޖައާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.
މި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވެ،  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެކަމުގެ ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.