އަންޑަ ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ކިޔަވަން ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:30ގެ ކުރިން މި ސްކޮލަޝިޕަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އިރު، ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެހާ ކުަ ވަގުތުކޮޅެއް ދޭން ޖެހުނީ، ސްކޮލަޝިޕް ދޫކުރާ ފަރާތުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދީފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޔުނައިޓެޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން ހުޅުވާފައިވާ މި ސްކޮލަޝިޕްގައި ތިން ދާއިރާއަކުން ހަތް ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލެވެއެވެ. އެއީ:

ބިޒްނަސް އެންޑް އިކޮނޮމިކްސްގެ ދާއިރާއިން

  • ބެޗެލަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
  • ބެޗެލަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އިން އެކައުންޓިންގް އެންޑް އިކޮނޮމިކްސް
  • އަދި ބެޗެލަރސް އޮފް ސައިންސް އިން އިކޮނޮމިކްސް

ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ދާއިރާއިން

  • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ،
  • ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ
  • އަދި އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިން

 ހިއުމަނިޓީސް އެންޑް ސޯޝަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން

  • ބެޗެލަރސް އޮފް ސޯޝަލް ސައިންސް އިން އެންވާރަމަންޓް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް ޕްރޮގްރާމް

މި ސްކޮލަޝިޕްއަކީ ފުލީ ފަންޑެޑް ސްކޮލަޝިޕްތަކެކެވެ. ސްކޮލަޝިޕަށް ހުޅުވާފައިވަނީ ދެ ފުރުސަތެވެ. މި ސްކޮލަޝިޕަށް ފަހު ދެ އަހަރުގެ ބޮންޑެއް އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ.

0
1
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *