ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

0
0
0
0
0

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %