ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ކޮމަންޑޫދާއިރާއަށް ވަޑައިގަތުން

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ⁦‪،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން، މަރޮށީ ކެންޕެއިން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން، މަރޮށީ ކެންޕެއިން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން، މަރޮށީ ކެންޕެއިން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކޮމަންޑުއަށް ވަޑައިގަތުން

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކޮމަންޑުއަށް ވަޑައިގަތުން

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކޮމަންޑުއަށް ވަޑައިގަތުން

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކޮމަންޑުއަށް ވަޑައިގަތުން

ފޮޓޯ: މަތިކޮމަންޑޫއާއި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައްލަވައި ލެއްވުން.

ފޮޓޯ: މަތިކޮމަންޑޫއާއި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައްލަވައި ލެއްވުން.

ފޮޓޯ: މަތިކޮމަންޑޫއާއި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައްލަވައި ލެއްވުން.

ފޮޓޯ: މަތިކޮމަންޑޫއާއި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައްލަވައި ލެއްވުން.

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ⁦‪،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓު⁦ގެ ކެމްޕެއިނަށް ދާއިރާގެ ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރުން..

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ފައިސަލް ނަސީމް ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގަތުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ފައިސަލް ނަސީމް ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގަތުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ފައިސަލް ނަސީމް ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގަތުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ފައިސަލް ނަސީމް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން މަރޮށީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ފައިސަލް ނަސީމް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން މަރޮށީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ⁦‪ފައިސަލް ނަސީމް މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން މަރޮށީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން

0
0
0
0
1

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %