މާލެ ޖެޓީ ސަރަހައްދު. ފޮޓޯ:ސަން

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ދުވަހު މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހެދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ލިބުމުން ކަރަންޓީނުން ދޫކުރެވޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމުތަކެއް އެ އެޖެންސީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވާން ފަށާފައިވާތީ މާލެއިން ދަތުރުކުރުމުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ މާލެއިން ރަށަށް ދަތުރުކުރާއިރު 72 ގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ، 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ކުޑަކުދިން އިސްތިސްނާވެއެވެ.

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލެ ސަރަހައްދަށް އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

އެ އެޖެންސީން މިރޭ ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭ މާލެއިން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށަކަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެއިން ކޮވިޑަށް ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ދަތުރުކޮށް ނަތީޖާ ލިބެންދެން ކަރަންޓީނުވެވިދާނެކަމަށާއި ނުވަތަ ރަށަށް ދަތުރުކޮށް ރަށުން ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު ނަތީޖާ ލިބެންދެން ކަރަންޓީނުވެވިދާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސީ ހަމައެކަނި ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ދުވަހު މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސާމްޕަލް ސެންޓަރުތައް ކައިރީގައި ޓެސްޓުކުރުމަށް ކިއު ހަދާފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެ އެޖެންސީން ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނީ ކިއު ދިގުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، މި ދުވަސްވަރަކީ ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކަށްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރުމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައިވާތީ އާންމުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މާލޭގައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު، މިފަހަކަށް އައިސް މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އިތުރުވާން ފަށައިފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *