ބިލަބޮންގް ހައި ސްކޫލު.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އެކުންފުނީގެ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މާލޭގެ ހަތަރު ސްކޫލެއްގެ ފީ ދެއްކޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ މިހާރު އެމް- ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ކެންގަރޫ ކިޑްސް، ފިންލެންޑް ސްކޫލްގެ އިތުރުން އަމީރު އަހުމަދު ސްކޫލްގެ ފީ ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމް- ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފީ ދައްކާނީ ކިހިނެތް؟
  1. އެމް-ފައިސާއަށް އުރީދޫ އެޕްލިކޭޝަން އިން ލޮގިންވުމަށްފަަހު، ބޭނުންވާ ސްކޫލެއް އިހްތިޔާރުކުރެވޭނެ
  2. އެޑްމިޝަން ނަމްބަރާއި ޕިން ޖަހާލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދޭ
  3. އެންމެ ކުރީގެ ފީ އިހްތިޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އޯޓީޕީ ޖަހާލާ
  4. އެޔަށްފަހު ޕޭމެންޓް ކޮންފާމް ކޮށްލާ

އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ އެޕްލިކޭޝަނުން މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް, ފައިސާ ޖަމާކުރުން، ފައިސާ ނެގުން، އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުން ފަދަ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ލިބެއެވެ.

މިފަހުން އުރީދޫއިން ވަނީ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މީރާއަށްވެސް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އަދި އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭ ގޮތްވެސް އެކުންފުނިން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ އަކީ ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ އޮންލައިން ވޮލެޓް ނިޒާމެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *